header

1.png0.png7.png6.png3.png4.png
วันนี้93
เมื่อวาน215
สัปดาห์นี้486
เดือนนี้4952
ทั้งหมด107634

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 44.192.54.67
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

2
ออนไลน์

วันพุธ, 27 ตุลาคม 2564 10:42

ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

                     รายการ ประกาศ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ                                    ดาวน์โหลดเอกสาร

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยบกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำรหับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่                        

 

        ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยบกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

         ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสาร1ที่นี่   ดาวน์โหลดเอกสาร2ที่นี้

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

           ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยบกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6

         ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

         

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

         ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุม 6/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270 โทร.045-917230 โทรสาร. 045-917217 E-mail: 6331606@dla.go.th