header

1.png0.png7.png6.png4.png5.png
วันนี้104
เมื่อวาน215
สัปดาห์นี้497
เดือนนี้4963
ทั้งหมด107645

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 44.192.54.67
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

2
ออนไลน์

วันพุธ, 27 ตุลาคม 2564 11:25

LPA แบบประเมินประสิทธิภาพ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

ข้อ 180

       - แผนปฏิบัติการป้องกันการจทุจริต ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

       - มีรายงานผลการประเมินตนเอง

       - มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564)

       - มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ 181

 

ข้อ 182

       - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน

       - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ข้อ 183

       - มีประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

       - มีแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

       - มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

ข้อ 184

 

ข้อ 185

       - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

 

ข้อ 186

       - มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ข้อ 187

       - มีการกำหนดหน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็ปไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

ข้อ 188

      - มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวนโหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดาวนโหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

      - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

      - มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

      - มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      

        ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

 

 
 
 
 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
112 หมู่1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270 โทร.045-917230 โทรสาร. 045-917217 E-mail: 6331606@dla.go.th